Bérlési feltételek

HENI-MOBILE CAR KFT.
GÉPKOCSI BÉRLETI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

l. számú elválaszthatatlan mellékletét képző átadás – átvétel jegyzőkönyv mellett Bérbeadó bérbe adja,bérlő pedig bérbe veszi a fent részletezett gépjárművet annak tartozékaival és alkotórészeivel együttesen.

2.
Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet időtartama alatt a gépjármű műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra illetve azért, hogy az alatt harmadig személynek a gépjárműre vonatkozólag nincs olyan joga vagy igénye, amely a használatot akadályozná, korlátozná vagy kizárná.

3.
Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt Bérbeadó részletesen tájékoztatta.

4.
A bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és óvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is, lezárni,a riasztó esetén azt bekapcsolni,a gépkocsiban nem hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött vagy lezárt helyen parkolni, és egyébként a gépkocsi magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.

5.
A gépkocsit kifejezetten tilos különösen:

a.) másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül átengedni;
b.) üzletszerű személy illetve teherszállításra a bérbeadó és az illetékes közlekedési hatóság engedélye nélkül használni;
c.) autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni;
d.) másik jármű vontatására használni,kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe;
e.) hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, illetve az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni;
f.) alkohol,gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni,vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni;
g.) a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni;
h.) a gépjárműben dohányozni.

6.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a napi gondozás és átvizsgálás a Bérlő feladata, minden egyéb javítás és műszaki mentés bérbeadót terheli. Műszaki meghibásodás esetén a Bérlő csak a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával végezhet javítást, kivéve a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen hibaelhárítást, amikor legfeljebb 20 000.- Ft értékhatárig Bérlő is javíthat.
Ennek költségét Bérbeadó a bérleti időtartam lejártakor számla ellenében megtéríti, vagy a bérleti díjba beszámítja.

7.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót is értesíteni és vállalja, hogy a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén Bérbeadót értesíti először és az akkor kapott információk szerint jár el, amennyiben Bérbeadó saját helyszínelőjét a helyszínre küldi – őt ott megvárja. Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni
(pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanuk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). A bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.

8.
A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek a Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik.

9.
Szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadót terheli a gépjármű súlyadójának, kötelező felelősség biztosításának mindenkori megfizetése. Bérbeadó kijelenti a Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérlő vállalja megfizetni a biztosítás önrész összegét törésnél, lopáskár esetén pedig a bérletkor érvényes forgalmi értéket köteles megtéríteni a Bérbeadónak.

10.
A Bérleti díj egy hónapnál hosszabb idejű bérleti jogviszony esetén havonta előre, ellenkező esetben a bérleti időtartam kezdetéig esedékes.

11.
A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, úthasználati díj stb.)a bérlőt terhelik.

12.
A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan.

13.
A meg nem fizetett díjak (parkolási díj, úthasználati díj, rév stb.) tekintetében a Bérlő tudomásul veszi, hogy mindezek a pótdíjjal, késedelmi kamattal és egyéb költségeivel együttesen kizárólag őt terhelik. Bérlő eközben is hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a parkoló-társaság, útkezelő és egyéb szerv részére Bérlő személyes adatait kiszolgáltassa. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság késedelmi kamat stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót terhelné, úgy ennek megfizetésének esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő felek rögzítik, hogy utóbbi esetben Bérbeadó nem köteles ellenbizonyítás lefolyására vagy a bírság kifogásolására.
Amennyiben a Bérlő elmulasztja Bérbeadó részére bejelenteni, hogy bármely díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget úgy a Bérbeadó részére a tartozás megfizetése mellett egyszer 5 000.-Ft. + ÁFA összegű adminisztrációs költséget is köteles megtéríteni.

14.
Bérlő az előírt üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és célszerű a tankolásról kapott nyugtát/számlát a gépkocsi visszaadását követő 30 napig megőriznie. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) Bérlő megtéríteni tartozik. Ha az üzemanyagszint visszavételékor alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, fél tanknál nagyobb eltérés esetén tele tankot, fél tanknál kisebb eltérés esetén fél tanknak megfelelő mennyiségű üzemanyagot kell Bérlőnek megfizetnie.

15.
A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban – a normál amortizációt figyelembe véve, – az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni.
Amennyiben a Bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költséget a Bérlő tartozik megtéríteni. A bérleti szerződés bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után a bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit a bérlőtől
(akár a szükséges önhatalom eszközével is élve) visszavenni, a Bérlő költségére elszállítani. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani és a gépkocsit Bérlőtől visszavenni, ha Bérlő a fennálló tartozását Bérbeadó felszólítása ellenére sem rendezi.

16.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérlő a bérleti szerződés lejáratát követően az általa bérelt gépkocsit a bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy bérbeadó jogosult a bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.

17.
Bérlő bármely, bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot és 3 000.-Ft + ÁFA egyszeri késedelmi díjat tartozik fizetni.

18.
Bérlő kijelenti, hogy vagyon elleni bűncselekmény kapcsán elmarasztalva nem volt és büntetőeljárás alatt nem áll.

19.
Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Jelen szerződéssel összefüggő minden értesítést, egyéb közlést szerződő felek írásban, ajánlott-tértivevényes levél formájában fax vagy e-mail útján kötelesek egymás felé megtenni, a jelen szerződésben megadott címre küldve. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az így másodszor leküldött levél a postára adástól számított 5. napon akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

20.
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden jelen szerződés szempontjából releváns adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon értesíti a felet. Amennyiben bármelyik fél elmulasztaná ezt a kötelezettségét, az ebből eredő kárfelelősség korlátlanul fogja terhelni.

21.
Külföldre távozás:
A bérlőnek kötelessége a bérbeadónak jelezni,ha el kívánja hagyni Magyarország területét a bérautóval,valamint hogy melyik országba kíván közlekedni. Ha nem tudja bérbeadáskor a bérautó Magyarország elhagyását, akkor a bérautó a ” Magyar Köztársaság” elhagyásával lopásnak minősül!

Szerződő felek jelen bérleti szerződést annak elolvasása, megértése és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg / cégszerűen aláírták.

Hozzászólások lezárva